2014. augusztus 14., csütörtök

165 éve pusztult el Losonc városa

Egy kis történelmi visszatekintés...

Losonc legtragikusabb időszakát élte meg 165 évvel ezelőtt, amikor 1849. augusztus 7-9 között a Grabbe tábornok vezette orosz seregek bosszúból a földdel tették egyenlővé a várost.
Az 1848-as szabadságharc első jelentős forradalmi eseményére, a Losonci csatára 1849. március 24-én a város főterén (ma Kubinyi-tér) került sor. Ekkor Beniczky Lajos honvédőrnagy vezénylete alatt egy maroknyi magyar csapat, a városban tartózkodó, többszörös túlerőben lévő osztrák hadtestet futamította meg, s tette hadizsákmányává a katonáit és felszerelését. Egyetlen áldozata Debrődi János volt, aki ezzel a csata hőse lett.

Beniczky Lajos

A csata kiváltotta az osztrák seregek haragját, de ekkor még aligha gondolt valaki arra, hogy alig négy hónap múlva a város teljesen elpusztul. A történésekről a későbbi évtizedek folyamán többen is beszámoltak. Ezen eseményről idézzük a Losoncz és Vidéke c. lapban 1887-ben megjelent kevésbé ismert írás egy részletét, amely Losonc múltját ismertette, részletesen beszámolva pusztulásáról is: „Nyári mulatságait a kies fekvésű losonczi fürdőben tartotta a városi közönség, valamint a tugári fürdőben. Nem is volt együtt annyi czigány sehol, mint Losonczon. Bunkó társasága is itt szerepelt. Eme virágzó városkát azonban újból a pusztulás és enyészet fenyegeti. - Vize nem volt, ez soha sem ártott neki - de a másik elem, a tűz ötödször látogat el hozzá. […] a guerillák az orosz hadsereg (talán) hátvédét, a mely tisztekkel együtt körülbelül 100 emberből állt, Losonczon megtámadták s közülök 3 tisztet lelőttek, a többit elfogták, azután a legénységből is elesett egy pár, mindezt Grabbe orosz tábornok Losoncz megsarczolásával, iszonyú rablás- és fel-gyújtásával ezerszeresen fizette vissza. 


Keserves órái voltak Losoncznak 1849. aug. 7. és 8-án, amikor másfél napig iszonyú rablás, fosztogatás és ütlegelés dühöngött a kozákoktól bekerített városban! Végre aug. 9-én délután miután már semmit sem lehetett rabolni, fölcsillant a veres kakas, rövid idő alatt lángtengerré vált a város, a felköltött szél izzó hullámokat vet szerte szét a háztetőkre s a város, mely száz éves munka után, nehéz verejték cseppek között föllendült, három nap alatt romhalommá változott; lakosai pedig koldusbotra jutottak. Számtalan család annyira tönkre jutott, hogy egy fillére sem maradt, s ha az irgalom keresztényi kötelességet nem gyakorol, az éhhalálnak kellett volna martalékjául esniök. Midőn a lakosság összegyülekezett s megtelepült, összes számuk mind a két városban csak 1400-ra ment. A többi mint földönfutó, vidékre kényszerűlt menni. 344 ház égett el. A tűzvészből csak 32, a kertekben s a város szélein álló kis lakóház maradt menten. A többi mind elégett és lakhatatlanná lett. 


A kár nem tekintve azt, hogy a magyar pénznek beadását rendelő parancs következtében Losonczon 70.000 pengő forint adatott be, valami öt millióra rúgott. A nagymérvű őszi esőzés következtében a tűz által megkímélt falak omladozni kezdtek s a mit az oroszok kezei meghagytak, azt az elemek pusztították el. Közelgett a tél, hajléka csak a tehetősebbeknek lett; a nagy rész ruha, födél nélkül volt, pinczében és kalibában kellett a kemény telet tölteniök. A virágzásnak indult középületek, Losoncz szellemi kincsei, mind oda vesztek. A reform. egyház gazdag könyvtára, a város levéltára, sőt a megyének Losonczon volt irományai és jegyzőkönyvei is örökre elvesztek”.


Az épületekben talált tárgyakat, bútorokat a cári katonák a katolikus templom előtt, a mai Kubinyi téren meggyújtott máglyán égették el. A városnak alig három háza maradt meg. A Kubinyi család tagjai a Gácsi utcai emeletes házuk törmelékei között, a hamu alól puszta kézzel próbálták megmenteni az értékes gyűjteményeik darabjait (madártojások, az ipolytarnóci megkövesedett fa darabja, könyvtár, régészeti leletek gyűjteménye stb.). Losonc 4000 lakosából alig 1400 maradt a városban, a többit megölték vagy elmenekült.


A pusztulás csodával határos módon a város addig sohasem tapasztalt újjáéledését hozta magával. Ehhez jelentős mértékben járult hozzá Vahot Imre kezdeményezése, amelynek eredményeként az ország számos települése és egyéne nyújtott segítséget a lakosoknak. A város vezető személyiségei, közöttük Jeszenszky Soma, Gyürky Pál, Tóth Mihály, Pekár Lajos, ifj. Szilassy József, Farkas Károly, Szatmáry István, Szígyártó Soma, Búsbak Ádám, Keller Sámuel minden tőlük telhetőt megtettek a város újjáélesztésért. Kubinyi Ágoston 5000 kötetet ajándékozott az új városi könyvtár létesítéséhez.

sorsjegy (mindkét oldala), amit 1849 után kiadtak Losonc megsegítésére


Losonc, inkább csak mesékben létező módon alig húsz év alatt újjászületett, s addig sohasem tapasztalt fejlődésnek indult, meredek ívű fejlődését azután az 1. világháború és súlyos következményei állították meg.

Puntigán József

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése